Logo
Drukuj

Informacja

Jacek Krzan włącz .

Drukuj

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

Jacek Krzan włącz .

 

Informujemy, ?e walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Biskupice Melszty?skie odb?dzie si? dnia

13 lutego 2016 o godzinie 17:00

 w budynku Jednostki OSP Biskupice Melszty?skie.

 

 

 

Drukuj

Wszystkiego najlepszego z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Jacek Krzan włącz .

Wspania?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia sp?dzonych w ciep?ej, rodzinnej atmosferze, samych szcz??liwych dni w nadchodz?cym roku oraz szampa?skiej zabawy sylwestrowej ?ycz? stra?acy z OSP Biskupice Melszty?skie

Drukuj

Prezentacja samochodów ratowniczych marki KAMAZ

Jacek Krzan włącz .

          W dniu 29 listopada druchowie z naszej OSP odwiedzili pokazy samochodów ratowniczo ga?niczych organizowane przez Firm? Kamaz oraz OSP ?oniowa. G?ównym punktem programu by?a prezentacja samochodów na podwoziach terenowych. Jedn? z g?ównych atrakcji by?a mo?liwo?? osobistego sprawdzenia mo?liwo?ci terenowych prezentowanych pojazdów. Da?o to wiele rado?ci nie tyko dzieciom ale i doros?ym którzy sami mogli spróbowa? swoich si? za kierownic?. Efekty tych dzia?a? by? naprawd? ró?ny co mo?na dostrzec na prezentowanych zdj?ciach. Same pokazy zgromadzi?y du?? liczb? osób które chcia?y na w?asne oczy zobaczy? mo?liwo?ci terenowe zarówno ?redniego (KAMAZ 43502) jak i ci??kiego (KAMAZ 43110) samochodu ratowniczo ga?niczego. Zabudow? na obu pojazdach dokona?a firma ZAMET. Na koniec ka?dy uczestnik móg? skosztowa? kie?baski z ogniska oraz rozgrza? si? specjalnie przygotowanym na t? okazj? grza?cem.

 

Drukuj

Sprawdzian gotowo?ci 2015

Jacek Krzan włącz .

          Jak co roku wszystkie jednostki Ochotniczych Stra?y Po?arnych z Gminy Czchów przyst?pi?y do niezapowiedzianego sprawdzenia gotowo?ci bojowej. I nasza jednostka 27 listopada poddana zosta?a tej procedurze. Do dzia?a? które by?y sprawdzane nale?a?o poprawne zbudowanie linii ssawnej, prawid?owe rozstawienie stanowiska ga?niczego na drabinie oraz resuscytacja kr??eniowo oddechowa. W galerii znajduje si? kilka zdj?? z tego wydarzenia.

Zdj?cia PSP Brzesko